เป็นเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ศิลปวัฒนธรรม เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่งามล้ำ และก้าวนำสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home โครงสร้างเทศบาล

โครงสร้างเทศบาลเมืองอุทัยธานี

stuckture


สำเนา

ประกาศเทศบาลเมืองอุทัยธานี
เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลเมืองอุทัยธานี
…………………………………

อาศัยอำนาจตามข้อ 251 ข้อ 252 ข้อ 253 และข้อ 258 หมวด 12 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามนัยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 ให้ความเห็นชอบแล้ว เทศบาลเมืองอุทัยธานีจึงประกาศโครงสร้างส่วนราชการใหม่ตามขนาดเทศบาลขนาดกลาง ประกอบด้วย
1.สำนักปลัดเทศบาล
2.กองคลัง
3.กองช่าง
4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5.กองการศึกษา
6.กองวิชาการและแผนงาน
7.กองการประปา
8.กองสวัสดิการสังคม
9.หน่วยตรวจสอบภายใน


มีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการตามภารกิจหน้าที่ ดังนี้
1. สำนักปลัดเทศบาล
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีการแบ่งส่วนราชการในสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้
1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานควบคุมเทศพาณิชย์ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
1.1.1งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับบุคคลของพนักงานและลูกจ้าง เช่น การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ ปฏิบัติงาน การวางแผนงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร การจัดทำแผนอัตรากำลัง การออกจากราชการ การดำเนินการเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
1.1.2 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว กำหนดมาตรฐาน กฎเกณฑ์ ธุรกิจการท่องเที่ยว บริการท่องเที่ยว จัดระเบียบธุรกิจการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยว อนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม โบราณวัตถุ ปูชนียสถานต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
1.1.3 งานควบคุมเทศพาณิชย์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ระวังเหตุรำคาญ ทำทะเบียนผู้ค้า ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
1.2 ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย โดยมี หน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
1.2.1 งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 เช่น การแจ้งเกี่ยวกับบ้านและทะเบียนบ้าน การแจ้งการเกิด การแจ้งการตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การเพิ่มชื่อและจำหน่ายชื่อ การแก้ไขรายการ ในทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การตัดและรับรองสำเนา การเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
1.2.2 งานบัตรประจำตัวประชาชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัตรประจำตัวประชาชน ทำหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องราวดำเนินการด้านงานบัตร-ประจำตัวประชาชน ตาม พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน เช่น การจัดทำบัตรกรณีมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ การจัดทำบัตรกรณีบัตรหาย บัตรถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ การจัดทำบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสุกลหรือย้ายที่อยู่ และการจัดทำบัตร ให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น และงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
1.2.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การเตรียมแผนป้องกันภัยและฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย การฟื้นฟูหลังเกิดภัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
1.3 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานการประชุม เช่น การจัดทำระเบียบวาระและรายงานการประชุมสภาและคณะกรรมการต่างๆ ของสภา - เทศบาล งานเลือกตั้ง งานรัฐพิธี งานการลา งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ งานประสานงานหน่วยงานอื่น การดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา งานสาธารณกุศลของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. กองคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการในกองคลัง ดังนี้
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุม ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติ งานในหน้าที่ของงานพัสดุและทรัพย์สิน งานการเงินและบัญชี โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
2.1.1 งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุของ เทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการ -ส่วนท้องถิ่น เช่นการจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินทะเบียนครุภัณฑ์ บัญชีพัสดุ และเครื่อง -หมายเลขประจำทรัพย์สิน การควบคุมการรับ-จ่ายใบเสร็จรับเงินทุกชนิด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2.1.2 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่างต่าง ๆ การควบคุม การเบิกจ่าย การจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ประจำปี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุม ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
2.2.1 งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบ เร่งรัด การจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ปรับปรุงพัฒนารายได้ให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ควบคุมการจัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วนเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีแก่ท้องถิ่น โดยให้นำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลมาใช้ในการจัดเก็บภาษีในท้องถิ่นตามข้อมูลใน ผ.ท. 4 พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชน ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2.2.2 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลทุกประเภท ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ทรัพย์สินของเทศบาล ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับตามกฎหมายกำหนดไว้ จัดทำทะเบียนที่ดินเพื่อเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.6) ทะเบียนเกณฑ์ค้างรับ (กค. 1และ กค. 2) ทะเบียนเงินผลประโยชน์ รับชำระภาษีนำส่งพร้อมใบเสร็จรับเงินให้แก่งานการเงินและบัญชี บันทึกการชำระภาษี รับผิดชอบใบเสร็จรับเงินที่ใช้หมดแล้วและใบเสร็จรับเงินที่ใช้ปัจจุบันให้ครบถ้วนถูกต้อง การออกใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2.3 ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
2.3.1 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินในเขตเทศบาล จัดเก็บข้อมูลรายได้ภาษีอากร ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่าง ๆ ในการประกอบกิจการค้าตามพระราชบัญญัติ-การสาธารณสุข จัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เช่น การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับข้อมูลให้เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2.3.2 งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของท้องถิ่น งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินแก่หน่วยงานต่าง ๆ การให้คำแนะนำแก่เทศบาลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในด้านการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2.4 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ จัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของกองคลัง เช่น การเบิกจ่ายเงินบำนาญให้กับข้าราชการบำนาญ ขอรับเงินอุดหนุน เช่น ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรเงินบำเหน็จตกทอด เงินงบประมาณตามโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะ และเงินอื่น ๆ จากจังหวัด ดำเนินการเกี่ยวกับงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล ดำเนินการเกี่ยวกับเงินณาปนกิจสงเคราะห์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3. กองช่าง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูล ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการ ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ มอบหมาย
3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุม ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม งานสำรวจแบบแผน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
3.1.1 งานวิศวกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวางโครงการ ก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม ออกแบบคำนวณ งานให้คำปรึกษาแนะนำ และบริการเกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารด้านวิศวกรรม และงานควบคุมก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3.1.2 งานสำรวจแบบแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานออกแบบ เขียนแบบด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ งานวางโครงการจัดทำผังและควบคุมงานก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารด้านสถาปัตยกรรม งานผังเมืองและควบคุมแนวเขตถนนทางสาธารณะและที่ดิน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3.2 ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุม ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า งานสวนสาธารณะ โดยมีหน้าที่ ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
3.2.1 งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางโครงการและ ควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงรักษาถนนหนทาง งานควบคุม ตกแต่งอาคารสถานที่ งานควบคุมพัสดุด้านการโยธา งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล และควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3.2.2 งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานออกแบบประมาณการงานจัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า งานวางโครงการขยายเขตไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ งานควบคุมพัสดุประจำงาน การรายงานการจัดทำตารางข้อมูลสถิติ เกี่ยวกับงานสถานที่ไฟฟ้า และจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3.2.3 งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม งานควบคุมดูแลรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานดูแลบำรุงรักษา ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำ ขยายพันธุ์ไม้ งานประดับตกแต่งอาคารสถานที่เกี่ยวกับการใช้ พันธุ์ไม้ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3.3 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานธุรการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานดูแลรักษาจัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่อุปกรณ์ งานเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร งานสาธารณกุศล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งานป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น เกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข และ งานทันต - สาธารณสุข
4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม งานวางแผนสาธารณสุข งานศูนย์-บริการสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานจัดการขยะและน้ำเสีย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
4.1.1 งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ควบคุมด้านสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การประกอบการค้าและกิจกรรมตามเทศบัญญัติด้าน สาธารณสุข การป้องกันควบคุม แก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานอาชีวอนามัย งานควบคุมฌาปนสถาน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
4.1.2 งานวางแผนสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผนด้านสาธารณสุข จัดทำแผนงานโครงการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประสาน รวบรวมแผน และการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข งานข้อมูลข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบภายในหน่วยงานต่างๆ งานประเมินผล และงานนิเทศติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการ ด้านสาธารณสุข งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
4.1.3 งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่ งานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับตรวจวินิจฉัยและให้บริการรักษา -พยาบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
4.1.4 งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกวาดล้าง ทำความสะอาด งานเก็บรวบรวมขยะ มูลฝอย งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล งานขนถ่ายขยะมูลฝอย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
4.1.5 งานจัดการขยะและน้ำเสีย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมบริหารจัดการ ตรวจสอบ ในระบบการจัดการขยะและน้ำเสีย ทำการวิเคราะห์คุณภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม และผลกระทบจากการจัดการขยะและน้ำเสีย บำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และสถานที่ จัดภูมิทัศน์ของสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4.2 ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและ รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสัตวแพทย์ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานทันตสาธารณสุข และงานส่งเสริมสุขภาพ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
4.2.1 งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานควบคุมและ รับผิดชอบโรคสัตว์ งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยง หรือสัตว์ที่ อยู่อาศัยตามธรรมชาติ งานเฝ้าระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติด โรคสัตว์ งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์ งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
4.2.2 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
4.2.3 งานทันตสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานคลีนิค ทันตกรรม งานทันตกรรมเคลื่อนที่ งานส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน งานเผยแพร่และอบรม ทันตสาธารณสุข งานวิชาการทันตสาธารณสุข และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
4.2.4 งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสุขศึกษา งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว งานสาธารณสุขมูลฐาน งานโภชนาการ งานสุขภาพจิต และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
4.3 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามเทศบัญญัติฯ งานสาธารณกุศล งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่อง สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ งานรักษาความสะอาดความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานการลาของลูกจ้างชั่วคราว งานสวัสดิการต่างๆ งานด้านงบประมาณ งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนายความสะดวกแก่ประชาชน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5. กองการศึกษา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริการวิชาการ งานโรงเรียน งานนิเทศศึกษา งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ฝ่ายแผนงานและโครงการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนงานและโครงการ งานระบบสารสนเทศ งานงบประมาณ งานธุรการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
5.1.1 งานแผนงานและโครงการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริม คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษาและการทดลองวิจัยทาง การศึกษา งานเผยแพร่และแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษา งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ประสานงานในการดำเนินงานทางการศึกษากับหน่วยงานอื่น ๆ งานจัดทำกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5.1.2 งานระบบสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนส่งเสริมพัฒนาและดำเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา สถานศึกษา ศูนย์การเรียนและเครือข่ายทางการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การประเมินคุณภาพการศึกษา การบริหารงานโรงเรียน การบริหารสถานศึกษา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5.1.3 งานงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่าสาธารณูปโภค งานจัดทำบัญชีพัสดุ เอกสารใบสำคัญเกี่ยวกับการเบิกจ่าย งานเบิกจ่ายเกี่ยวกับเงินอุดหนุนการศึกษาทุกประเภททางการศึกษา งานรายงานการดำเนินการ เกี่ยวกับเงินอุดหนุนประจำงวด งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง (จ.18) ของพนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำสังกัดสถานศึกษา งานโอนเงินงบประมาณ ขออนุมัติกันเงิน เบิกตัดปี การเบิกเงินเหลื่อมปีงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณประจำปีและเพิ่มเติมการตรวจสอบ งบประมาณคงเหลือ งานสถิติและรายงานการเงินทุกประเภทและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5.1.4 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานสาธารณกุศล งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยสถานที่ราชการ งานการลาของพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำสังกัดสถานศึกษา งานรวบรวมข้อมูลและการจัดทำแผนงานกองการศึกษา งานบำเหน็จ-บำนาญและเงินช่วยเหลือพิเศษ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5.2 ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ งานการศึกษาปฐมวัย งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวตกรรมทางการศึกษา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
5.2.1 งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำสังกัดสถานศึกษา เช่น การขอกำหนดตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน การสรรหาการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ งานพัฒนาบุคลากร และงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5.2.2 งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผนบุคลากรทางการศึกษา การจัดทำแผนอัตรากำลัง งานทะเบียนประวัติ การขอพระราชทานเครื่อง ราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5.2.3 งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย โรงเรียนหรือศูนย์การเรียน ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลฯ ดำเนินการและหรือ ส่งเสริมบุคลากรครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ให้มีความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูในการศึกษาแก่บุคคลที่อยู่ในความดูแล รับผิดชอบให้ได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา จริยธรรม และสามารถจัดการปฐมวัยได้ตามที่ต้องการและเหมาะสม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5.2.4 งานโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมดูจำนวน โรงเรียน จำนวนอาคารเรียน งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน การจัดตั้ง หรือยุบเลิกโรงเรียน การเปิด-ปิดโรงเรียน งานดูแล จัดเตรียมและให้บริการวัสดุ อุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการ-สอนแก่โรงเรียน จัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครูนักเรียน และมูลนิธิต่างๆ ตลอดจนการจัดตั้งกรรมการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน งานปลูกฝังวินัยและถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5.2.5 งานกิจการนักเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจเด็กก่อนการศึกษาภาคบังคับ งานตรวจสอบและดำเนินการต่อผู้ฝ่าฝืนตาม พ.ร.บ.ประถมศึกษา งานตรวจโรงเรียนและสถานที่ ที่กฎหมายกำหนด สอดส่อง ดูแลความประพฤติของนักเรียนและเยาวชนที่ประพฤติไม่ เหมาะสม งานรายงานอุบัติภัยภายในโรงเรียน งานอนามัยโรงเรียนร่วมกับสาธารณสุขและโรงพยาบาล งานลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด- ลูกเสือชาวบ้าน งานรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษ งานรายงานตอบรับ การย้ายสถานที่เรียน การเข้าเรียน และการผ่อนผันการเข้าเรียน การยกเว้นและติดตามเด็กนักเรียน งานติดตามนักเรียนที่ออกกลางคันและนักเรียนที่จบชั้นสูงสุดของโรงเรียน งานติดตาม เสนอ แนะแนว วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล งานช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน งานควบคุมหลักฐานการศึกษา(ป.01-06 ปพ.1-9) งานกิจกรรมมอบหลักฐานการศึกษา และงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5.2.6 งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของเทศบาลและสถานศึกษา งานส่งเสริมคุณภาพหลักสูตรการศึกษา การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5.2.7 งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวตกรรมทางการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การส่งเสริมการวิจัย และการพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การจัดให้มีคลื่นความถี่ สื่อตัวนำ และโครงสร้าง พื้นฐานอื่นที่จำเป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่น การจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5.3 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
5.3.1 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ในด้านการจัดการศึกษานอกระบบในเขตเทศบาล การจัดศูนย์การเรียนรู้ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตเทศบาลฯ การจัดดำเนินการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูชุมชน งานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเร่ร่อนและด้อยโอกาส และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ มอบหมาย
5.3.2 งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ข้อมูลพื้นฐานอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดระบบสารสนเทศ สำรวจและจัดลำดับความต้องการในการพัฒนาอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น จัดให้มีการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ การจัดการให้เด็ก เยาชน ประชาชนในท้องถิ่น จัดทัศนศึกษา และส่งบุคลากรรับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเป็น แกนนำในการพัฒนาและเผยแพร่ จัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มสนใจ สมาคม ชมรม อาชีพต่างๆ จัดตั้ง ศูนย์จำหน่ายสินค้าท้องถิ่น รวมทั้งสินค้าท้องถิ่นอื่น ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5.3.3 งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดดำเนินการด้านห้องสมุดประชาชน การจัดดำเนินการเกี่ยวกับที่อ่านหนังสือ หรือห้องสมุดชุมชน การจัดพิพิธภัณฑ์ การจัดดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ การจัดดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับเครือข่างทางการศึกษา และงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5.3.4 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานสำรวจรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชนเทศบาล งานเกี่ยวกับโครงการ และกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียบประเพณี งานเกี่ยวกับการจัดนันทนาการของเด็กและเยาวชน งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน งานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5.3.5 งานกิจการศาสนา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำระบบสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางศาสนา เช่น วัด มัสยิด โบสถ์คริสต์จักร การจัดทำระบบสารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากรตามศาสนาต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาต่าง ๆ การจัดงานประเพณี และกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5.3.6 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดให้เด็ก เยาวชน ประชาชนให้ท้องถิ่นมีความรักและหวงแหนในศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดตั้งหรือส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น จัดสรรทรัพยากรและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแล รักษา บูรณะศาสนสถาน ศิลปกรรมท้องถิ่น จัดกิจกรรม ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับ การจัดงานประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5.3.7 งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน งานส่งเสริมการกีฬา งานเสริมสร้างทักษะทางด้านกีฬาให้กับเด็กเยาวชนและประชาชน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5.4 หน่วยศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานนิเทศการเรียนการสอนงานพัฒนาเทคนิคนิเทศการศึกษา งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา งานเขียนตำราทางวิชาการ งานแข่งขันทางวิชาการทั้งในและนอกโรงเรียน งานกลุ่มวิชาการโรงเรียน งานโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดทำรายงานการจัดการศึกษา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5.5 โรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่มุ่งความพร้อม การพัฒนาและวางรากฐานชีวิต ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ สังคม ให้เกิดความรู้ทาง วิชาการ วิชาชีพ ความสามารถในการประกอบการงานอาชีพ และทักษะทางสังคม โดยมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอุทัยธานี 5 แห่ง แบ่งงานภายในโรงเรียนออกเป็น 4 ฝ่าย มีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในฝ่าย ดังนี้
5.5.1 ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับวิชาการโรงเรียน งานธุรการทางวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานส่งเสริมวิชาการ
5.5.2 ฝ่ายบริหาร ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจัดทำแผนงาน โครงการเกี่ยวกับบุคลากร ประจำสังกัดสถานศึกษา การวิจัยบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน การสร้างขวัญและกำลังใจ งานธุรการ งานสารบรรณของโรงเรียน
5.5.3 ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจเด็กก่อนวัยเรียน งานตรวจสอบและดำเนินการต่อผู้ฝ่าฝืนตาม พ.ร.บ.ประถมศึกษา สอดส่อง ดูแลความประพฤติของนักเรียนที่ประพฤติไม่เหมาะสม งานรายงานอุบัติภัยภายในโรงเรียน งานอนามัยโรงเรียนร่วมกับสาธารณสุขและโรงพยาบาล งานลูกเสือเนตรนารี-ยุวกาชาด-ลูกเสือชาวบ้าน งานรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษ งานติด-ตามนักเรียนที่ออกกลางคัน และนักเรียนที่จบชั้นสูงสุดของโรงเรียน งานบริการแนะแนว งานบริการ - ห้องสมุด งานการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน งานการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
5.5.4 ฝ่ายบริการ มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนด้านอาคารสถานที่ การรักษาความสะอาดและสุขาภิบาล การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม งานการใช้อาคารสถานที่ งานการจัดสถานที่บริการนักเรียน งานการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน งานการประชาสัมพันธ์โรงเรียน การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่น งานการร่วมกิจกรรมของชุมชน
6. กองวิชาการและแผนงาน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
6.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุม ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานนิติการ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
6.1.1 งานนิติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่น ๆ งานวินัยและการดำเนิน-การทางวินัย รวมทั้งการให้คำปรึกษาวินิจฉัย และตีความข้อกฎหมาย งานรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์อันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
6.1.2 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล งานเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ งานรวบรวม ข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ งานสารนิเทศ งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวย ความสะดวกแก่ประชาชน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
6.1.3 งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น งานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาล งานทางระบบงานคอมพิวเตอร์ งานการศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบ และวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรประมวลผล งานการส่งเสริม แนะนำอบรมเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนของการประมวลผลด้วยเครื่องจักร การติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านระบบงานประมวลผลด้วยเครื่องจักร และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
6.2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุม ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
6.2.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การประสานงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานศูนย์ข้อมูลการพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา-เทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
6.2.2 งานจัดทำงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสาร แนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและดำเนินการ การรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ การเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ การจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
6.3 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุการ งานสารบรรณ งานประสานงานกับหน่วยงานอื่น งานสาธารณกุศล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
7. กองการประปา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตและการจำหน่ายน้ำประปา การติดตั้งประปา การควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณรายได้ รายจ่าย การบัญชี พัสดุ การวางแผน ปรับปรุงในข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการประปา รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ มอบหมาย
7.1 ฝ่ายผลิตและบริการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุม ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานผลิต งานจำหน่ายและบริการ งานมาตรวัดน้ำ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
7.1.1 งานผลิต มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา ตามกระบวนการผลิตน้ำให้ได้ตามหลักวิชาการ ตามขนาดและรูปแบบของโรงกรอง การสูบน้ำดิบจากแหล่งน้ำ แล้วผ่านการผสมสารเคมี เพื่อทำให้น้ำตกตะกอน การวิเคราะห์น้ำบำบัดตะกอนให้น้ำมีความใส เพื่อการกรองน้ำให้มีความสะอาดตามมาตรฐานน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภค ตลอดจนการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การเตรียมน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง บำรุงรักษาอุปกรณ์การกรองน้ำและบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกลต่าง ๆ ในระบบการผลิต ทั่งแรงสูงและแรงต่ำ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ มอบหมาย
7.1.2 งานจำหน่ายและบริการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจและประมาณการต่อท่อ ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ทำผังแนวท่อ การโอนย้ายมาตรวัดน้ำ งานบำรุงรักษา ซ่อมแซมท่อจำหน่ายน้ำ งานตรวจรักษาท่อธารดับเพลิง งานตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้น้ำประปา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
7.1.3 งานมาตรวัดน้ำ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานติดตั้งมาตรวัดน้ำ ตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซมมาตรที่ชำรุด งานทะเบียนมาตรวัดน้ำ งานงดการใช้น้ำประปา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
7.2 ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุม ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานพัสดุ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
7.2.1 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเบิกจ่าย การรับ นำส่งเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนการเงิน งานตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน และเงินอื่น ๆ การขอรับเงินบำเหน็จ งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานจัดทำงบทดลองประจำเดือน งานจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งานจัดทำบัญชีทุกประเภท และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
7.2.2 งานจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนควบคุม เงินรายได้ งานควบคุมเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา งานควบคุมการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา และงานเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
7.2.3 งานพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุของกองการประปาให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เช่นการจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินทะเบียนครุภัณฑ์ บัญชีพัสดุ และเครื่องหมายเลขประจำ ทรัพย์สิน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
7.3 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ การประสานงานหน่วยงานอื่น งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานการลาลูกจ้างชั่วคราว และงานอื่น ๆ ที่ได้รับ มอบหมาย
8. กองสวัสดิการและสังคม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้ปรึกษา แนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
8.1 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุม ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสงคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการเด็และเยาวชน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
8.1.1 งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากขาดแคลนไร้ที่พึ่ง สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ สงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับการช่วยเหลือ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
8.1.2 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจ รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ งานการรณรงค์เพื่อการเรียนรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ แก่เด็กและเยาวชน งานส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพต่างๆ แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป งานการอบรม ปกครอง ดูแล แนะนำการศึกษา การแนะแนวอาชีพและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่เยาวชนและประชาชน งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่ งานควบคุม ตรวจสอบติดตามผล การวัดผล และประเมินการศึกษาผู้ใหญ่ งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศติดตามผลวัดผล และประเมินผล กิจกรรมเยาวชน งานชุมชนต่าง ๆ เช่นการอยู่ค่ายพักแรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
8.2 ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุม ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนาชุมชน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
8.2.1 งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน งานดำเนินการพัฒนาชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
8.3 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานงบประมาณ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
9. หน่วยตรวจสอบภายใน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ มอบหมาย

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2546

นายชาดา ไทยเศรษฐ์

(นายชาดา ไทยเศรษฐ์)
นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

 


ลิงค์ที่น่าสนใจ


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้169
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้216
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1051
mod_vvisit_counterสัปดาที่ผ่านมา2547
mod_vvisit_counterเดือนนี้8334
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา5827
mod_vvisit_counterทั้งหมด202026

ติดต่อ

สำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี
ที่อยู่ ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทร โทรศัพท์   (อัตโนมัติ) 0-5651-1061
อีเมลล์ อีเมล์ : webmaster@uthaicity.org