Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
   
   
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 9 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 9 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 9 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 9 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 9 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 9 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 35  
 
แผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 1 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 30 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 15 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 31 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 29  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 [ 12 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 391  
 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561 [ 30 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน : 271  
 
  (1)